Koszyk (0) 0 PLN

Zawartość koszyka:

Razem: 0 PLN

REGULAMINNiniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Ekspert Południe Spóła z.o.o Spółka Komandytowa z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym 55 , za pośrednictwem Sklepu internetowego (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Ekspert Południe Sp. z o.o. Sp. Komandytową usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy nieodpłatnego świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta

Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Sprzedawca - oznacza Ekspert Południe Spółka z o.o Spółka Komandytowa z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym 55, NIP: 9372673007, REGON: 360810830, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy  pod numerem KRS 0000544428, e-mail: biuro@opakowania.bielsko.pl będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie: ekspertpoludnie.pl

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 3. Sprzedawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe oraz chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu Hasła.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.

 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala swoje indywidualne hasło.

 4. W trakcie rejestracji Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu.

 5. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę otrzymywanie newslettera.

 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji i z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do tego Konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach zaznaczonych na stronie internetowej Sprzedawcy.

 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając towar, którym jest zainteresowany. Dodanie towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod towarem prezentowanym na stronie internetowej Sklepu. Po wybraniu wszystkich produktów do „KOSZYKA” należy dokonać aktualizacji wybierając przycisk „PRZELICZ ZAMÓWIENIE” Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając przycisk „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę oraz o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Informacja ta zostaje wysłana na wskazany w formularzu zamówienia adres mailowy Klienta razem z linkiem do potwierdzenia zamówienia.

 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy nazwę oraz ilość towaru jaką chce zamówić.
  Po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych towarów oraz łącznym koszcie dostawy i wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia telefonicznym, Sprzedawca prześle na podany przez Klienta adres mailowy lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera: określenie towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść. Jeżeli Klient wybiera formę płatności przedpłatę, wówczas Sprzedawca wysyła do Klienta Fakturę proformę.

 6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę towaru, kolor oraz jego ilość, spośród towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.

 7. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §4 ust. 6, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość w której podaje swoje dane rejestrowe, cenę wybranych towarów, możliwe formy płatności oraz sposób i koszt dostawy, jak również informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób dostawy.

 8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 9. Po otrzymaniu od Dostawcy informacji o doręczeniu towaru, Sprzedawca może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do dobrowolnego wypełnienia ankiety w celu zbadania opinii Klienta o przeprowadzonej transakcji.

§ 5 Płatności i dostawa

 1. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym towarze stanowią ceny netto oraz dodatkowo po zaznaczeniu towaru podane są ceny brutto. Ceny te, nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i  innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient zostanie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu oraz zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy);
  b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPro o dokonaniu płatności przez Klienta);
  c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
  d) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy).

 3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 5. Sprzedawca realizuje dostawę na terenie Polski.

 6. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar bez wad.

 7. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.

 8. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.

 9. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia. Koszt dostawy zamieszczono na stronie internetowej Sklepu. Waga jednej paczki nie może przekroczyć 30 kg.
  Waga towaru jest podana na karcie produktu oraz w koszyku.

 10. W dniu wysłania towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 11. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 12. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w dni robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie internetowej Sklepu.

 13. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT , zgodnie z zaznaczoną przez Klienta opcją w trakcie rejestracji lub składania zamówienia w zakładce „TWOJE DANE”

 14. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub telefonicznie ustali z Klientem inny termin dostawy. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.


§ 7 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Jeżeli towar ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.
  b) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: sklep@ekspertpoludnie.pl

 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta.

 3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@ekspertpoludnie.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta.

 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej

 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru.

 5. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

§ 10 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) Formularz kontaktowy;
  b) Newsletter;
  c) Prowadzenie Konta Klienta.

 2. Usługi wskazane w §10 ust.1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

 5. Rezygnacja z  nieodpłatnej usługi Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości zawierającej informacje o nowych produktach, promocjach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter ’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub po zalogowaniu na stronie internetowej Sklepu w Koncie Klienta.

 9. Usługa prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak również śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

 10. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta - może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta a także uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji Konta Klienta.

 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

 8. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-357), przy ul. Kanclerskiej 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody
  i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2016 r.

Data aktualizacji: 2016-11-18 14:39:00

Powered by Comarch e-Sklep ®